Skip to main content

This page is also available in English

Change now

Защо по време на криза ERP  системата е още по-важна за хранително-вкусовите предприятия

Дори в „нормални“ времена почти нищо не става без ERP система в хранително-вкусовата индустрия. Но не става ли тя по време на криза дори още по-важна? Едно мнение за хранително-вкусовия бранш в Великобритания и Ирландия.

Толкова силни колебания в търсенето както през последните седмици досега не е имало в британската и ирландската хранително-вкусова индустрия. Последствията за много фирми бяха масивни. Това, което при едните допринесе за рекордни поръчки, при други доведе до тежки сривове в оборота. За мен кризата обаче показа също и каква стойност има правилната ERP система.

ERP  помага при планиране и дава гъвкавост

Нека да вземем темата планиране. През моите петнадесет години в производството на хранителни продукти видях немалко  – знам от личен опит, че повечето предприятия планират краткосрочно. Понеже едно ново калкулиране на нуждите от суровини обикновено е лесна работа. При все това предварителното време за материалите, натоварването на линиите и наличността на персонала могат да превърнат краткосрочното планиране в игра на търпение с много взаимозависимости.

Един пример: когато няколко продукта имат еднакви съставки и се преработват на едни и същи линии от същите служители, може повишаването в производството на единия артикул да доведе до намаляване на производственото количество при другия. Това чисто и просто може да се дължи на разполагаемостта на машините или обаче на това, че основни съставни части или опаковъчни материали с дълги срокове на доставка тъкмо са станали оскъдни.  В тази ситуация една ERP система с интегриран модул за планиране помага, като оптимално съблюдава производствените фактори - материали, машини и персонал и така улеснява преместването фокуса на производството.

Когато готовият продукт е по-дълготраен от суровината, може например да е целесъобразно да бъдат произведени повече отколкото са поръчани, за да се спечели така време. Затова Вашата ERP трябва да е в състояние да визуализира материалите, чийто срок на годност изтича скоро. Тогава можете да взимате решение, какво да правите – да произвеждате, консервирате или, ако е възможно, директно да продавате. Опитайте това с Excel.

Софтуерът принуждава към спазване на най-добрите практики

При нас в Англия освен коронавируса имаме още едно предизвикателство: Брекзита. Двете заедно засилват и без това вече гравиращата липса на кадри. Много от големите фирми съвсем публично рекрутират нови служители. Обаче тъкмо в хранително-вкусовата индустрия това си има един кусур, тъй като въвеждането в работа на новите служители винаги е свързано с риск. Например неопитните служители клонят по-скоро към това да отбягват наложени методи и така застрашават сигурността и качеството на продуктите. Колкото по-висок е делът на начинаещите в сравнение с опитните служители, толкова по-трудно става спазването на валидните стандарти.

За сметка на това с внедряването на ERP софтуер въвеждането на данните от Shop-Floor позволява тясното свързване с физическите производствени стъпки. Тук например се сещам за работника, който попълва една каса с отделни части и след това директно сканира кодовете върху тях, за да въведе артикулите. Така процесът по въвеждане на данните е станал основна част от производствения процес и сега се изпълнява еднократно в реално време, вместо данните да се записват на лист хартия и по-късно да се въвеждат.

В друг сценарий най-добрата практика би могла да се състои в това, ежечасово ръчно да се изпълняват и записват температурните измервания при продукта като независимо потвърждение на непрекъснато въвежданите температурни данни в хладилната сграда. За което работникът има нужда от не повече от 30 секунди за всяко. Но в естеството на хората е да отбягват дейности, които не служат на главната цел. И всеки, който идва от производството или е с технически опит, знае, колко е важно от тази по-скоро досадна задача да се направи навик. Например чрез проверки по време на процеса, при които в работния ход се показват температурните измервания и  процесът трябва да бъде прекъснат, докато не се извърши задължителното въвеждане на температурните данни.

ERP  ускорява автоматизацията

ERP системите са важен фактор също и за автоматизацията и така или иначе голям двигател на ефективността, тъй като ERP системите лесно се интегрират в линии и безпроблемно могат да комуникират с наличните устройства. Системи от вида Pick-by-Voice" и "Pick-by-Vision" водят служителите в правилната част на склада. При това лампи и цифри по стелажите сигнализират точната позиция.

Въвеждането на автоматизация и роботика позволява също така взаимодействие на потоците от данни и стоки. Многобройни месни предприятия, като клиентът на CSB Promessa, вече са разработили прогресивни стандарти в интралогостиката, при които ръка за ръка работят служители с автоматични високостелажни складове и портални роботи за събиране на товар в полуавтоматизирана област за комисиониране. Всичко това се дирижира от ERP системата.

Тя съобщава на машините, какво трябва да се комисионира, придвижва стоките към правилната линия за етикетиране и упътва комисионера, кои продукти в коя каса трябва да се опакова. Накрая системата гарантира, че товарът ще бъде приготвен отзад напред и отгоре надолу, така че след това най-горната каса в последно натоварената в превозното средство вагонетка да бъде доставена по маршрута като първа.

Оптимизацията излиза извън рамките на предприятието

Хубавото на ERP системите е, че тяхната интеграция може да излезе извън границите на предприятието. И още повече - колкото повече връзките се разширяват по цялата верига на доставки, толкова по-големи са възможностите да се подобри производството и да се реагира по-бързо на желанията на потребителите, на колебания в търсенето поради метеорологичното времето или поради особено атрактивни суровинни цени на пазара на снабдяване, или също така на огромните турбуленции, причинени поради глобалната пандемия.